Konkurse

KËRKESA PËR PUNËSIMNjoftim për anulimin e konkurseveNjoftim për ndërprerje të pezullimit për konkurset e publikuara me datë: 09-10.09.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- Zyrtar Çertifikues.NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- Udhëheqës për Buxhet dhe FinancaNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- Udhëheqës i Divizionit për Promovim dhe Avokim.Njoftim per pezullimin e konkurseve te jashtme
Zyrtar Ligjor 1
Udheheqes i Divizionit te Ndermarresise
Zyrtar Administrativ
Zyrtar i Prokurimit 2
Zyrtar i Larte per Zhvillim te Ndermarresise
Zyrtar i Larte per Teknologji
Auditor i Brendshem
Udheheqes i Divizionit per Buxhet dhe Financa
Udheheqes i Divizionit per Promovim dhe Avokim
Zyrtar Certifikues
Shpallje e Brendshme e Konkursit - Zyrtar Çertifikues BF/160Konkurs - Zyrtar i Lartë për Teknologji Konkurs - Zyrtar i Lartë për Zhvillim të Ndërmarrësisë IN/220Konkurs - Zyrtar i Prokurimit 2 - PR/030Shpallje e Brendshme e Konkursit - Udhëheqës i Divizionit për Promovim dhe AvokimShpallje e Brendshme e Konkursit - Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa BF/130Konkurs - Zyrtar Administrativ-AD/450Konkurs - Udhëheqës i Divizionit të NdërmarrësisëKonkurs - Zyrtar Ligjor 1– Ll/070/Njoftim për Anulimin e Konkursi - Bashkëpunëtor AdministrativNjoftim për Anulimin e Konkursi - Bashkëpunëtor Profesional për Promovim dhe Avokim Shpallje e Rekrutimit - Auditor i Brendshëm - AU/020 ( 1 pozitë)Njoftim për Anulimin e Konkursi - Udhëheqës të Divizionit të NdërmarrësisëNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - RecepcionistNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistent AdministrativShpallje e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Bashkëpunëtor Administrativ Shpallje e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Bashkëpunëtor Profesional për Promovim dhe Avokim Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit - Udhëheqës të Divizionit NdërmarrësisëNjoftim për Anulimin e Konkursit - Auditor i BrendshëmShpallje e Brendshme e Konkursit - Auditor i BrendshëmKonkurs - Asisitent Administrativ 3 AD/200Konkurs - Recepsionist AD/230NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Menaxher i PersonelitShpallje e Rekrutimit - Udhëheqës i Divizionit të NdërmarrësisëNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Zhvillim të NdërmarrësisëNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për TeknologjiNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë LigjorNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar Ligjor 1Njoftim per anulimin e konkursit - Udhëheqës i Divizionit të NdërmarrësisëShpallje e Brendshme e Konkursit - Menaxher i Personelit PE/010NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Promovim dhe AvokimNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për InovacionNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar Ligjor 1SHPALLJEN E REKRUTIMIT - Zyrtar për Zhvillim të Ndërmarrësisë– IN/230SHPALLJEN E REKRUTIMIT - Zyrtar për Teknologji IN/280SHPALLJEN E REKRUTIMIT - Zyrtar Ligjor 1– Ll/070/SHPALLJEN E REKRUTIMIT - Zyrtar i Lartë Ligjor 1– Ll/050/Shpallje e Rekrutimit - Udhëheqës i Divizionit të NdërmarrësisëKonkurs - Zyrtar për Promovim dhe Avokim– IN/260/Konkurs - Zyrtar Ligjor 1– Ll/070/Konkurs - Zyrtar për Iovacion– IN/190/Njoftim per anulimin e konkursit
Udheheqes per Inovacion
Udheheqes i Divizionit per Ndermarresi
Shpallje e Brendshme e Konkursit - Udhëheqës i Divizionit të NdërmarrësisëShpallje e Brendshme e Konkursit - Udhëheqës i Divizionit për Inovacion - IN/170Shpallje e Brendshme e Konkursit - Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme - AD/010NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Drejtor i Departamentit LigjorNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Bashkëpunëtor Administrativ NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Bashkëpunëtor Profesional në Promovimin e Inovacionit dhe NdërmarrësisëNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 02NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 01NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për InovacionNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës për Komunikim me PublikShpallje e Brendshme e Konkursit - Drejtor i Departamentit Ligjor Ll/010Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Bashkëpunëtor Administrativ 1Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Bashkëpunëtor Profesional në Promovimin e Inovacionit dhe NdërmarrësisëSHPALLJE E REKRUTIMIT - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 - BF/210SHPALLJE E REKRUTIMIT - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 1- BF/270SHPALLJE E REKRUTIMIT - Zyrtar i Lartë për Inovacion - IN/180SHPALLJE E REKRUTIMIT - Udhëheqës për Komunikim me Publikun - IN/010NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA
Bashkëpunëtor Profesional në Fushën e Financave
NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA
Bashkëpunëtor Profesional në Fushën e Inovacionit
Njoftim - për pozitën Bashkëpunëtor Profesional në Fushën e Financave, është bërë një gabim teknik, tek numri i ekzekutuesve, ku ceket numri tre (3) dhe duhet të jetë një (1) pozitë.Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Bashkëpunëtor Profesional në Fushën e FinancaveNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar për LogjistikëNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Asistent ProfesionalKonkurs -
Zyrtar i Logjistikës
Asistent Profesional
NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Drejtor i Departamentit të Inovacionit.NJOFTIM PËR ANULIMIN E THIRRJES PUBLIKE TË DATËS 16.07.2018 PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË FUSHËN E INOVACIONIT DHE NDËRMARRËSISËNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- Drejtor i Departamentit të NdërmarrësisëSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Drejtor i Departamentit të Ndërmarrësisë IN/200NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar i InovacionitNjoftim për Anulimin e Konkursit - Drejtor i Departamentit të NdërmarrësisëSHPALLJE E REKRUTIMIT - Drejtor i Departamentit të InovacionitNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS - Zyrtar për Zhvillim të NdërmarrësisëNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS - Zyrtar i InovacionitNjoftim për Anulimin e Konkursit - Zyrtar për Buxhet dhe FinancaNjoftim për Anulimin e Konkursit - Auditor i BrendshëmShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar për InovacionShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar për InovacionShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar për Zhvillimin e NdërmarrësisëShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Auditor i BrendshëmSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës për Komunikim me PublikunSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Drejtor i Departamentit të InovacionitSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës i ProkurimitNjoftim për Anulimin e Konkursit - Udhëheqës për Prokurim Njoftim për Anulimin e Konkursit - Udhëheqës i Divizionit për Informim dhe Komunikim PublikNjoftim për Anulimin e Konkursit - Drejtor i Departamentit të Inovacionit NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Drejtor i Departamentit të NdërmarrësisëNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Buxhet dhe FinancaNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për InformimNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Integrime EvropianeNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i LogjistikësNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar AdministrativSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Drejtor i Departamentit të Ndërmarrësisë IN/200Njoftim për Anulimin e Konkursit - Drejtor i Departamentit Ligjor NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar AdministrativNjoftim për vazhdimin e afatit të konkursit, Drejtor LigjorSHPALLJE - Zyrtar Administrativ-AD/450SHPALLJE - Zyrtar për Integrime Evropiane 1- IE/110SHPALLJE - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 -BF/210SHPALLJE - Udhëheqës i Prokurimit- PR/010SHPALLJE - Zyrtar për Logjistikë 1 - BF/210SHPALLJE - Zyrtar për Informim IN/060NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar i LogjistikësNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Bashkëpuntor Profesional në Fushën e FinancaveNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar AdministrativKonkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar AdministrativKonkurs - Drejtor i Departamentit LigjorShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Bashkëpunëtor Profesional në Fushën e FinancaveFTESË PËR APLIKIM PËR ANTAR TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË OJQ-VE NË PROMOVIMIN DHE MBËSHTETJËN E INOVACIONIT DHE NDËRMARRËSISËNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës për Komunikim me PublikNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Drejtor i Departamentit të InovacionitSHPALLJEN E REKRUTIMIT - Udhëheqës për Komunikim me Publikun - IN/010Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Ekspert në fushën e LegjislacionitNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë i personelitNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë ligjorNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë ligjorNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për ArkivNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë për Buxhet dhe Financa- BF/200NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Depos-AD/220NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistent Ekzekutiv - AD/130NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar mbështetës administrativNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar i InformimitKonkurs
Zyrtar i Lartë ligjor – LI/050 – Dy zyrtarë
Zyrtar i lartë i personelit – PE/020
Zyrtar për Arkiv
Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar i Informimit Konkurs
Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa - BF/200
Zyrtar i Depos - AD/220
Asistent Ekzekutiv - AD/130